การศึกษาความเครียดในเยาวชนไทยและป้องกันการเกิดสภาวะทางสุขภาพจิต ด้วยโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา ตั้งจินตวิวัฒน์, ธนกฤต อินทุย, ศิระวิชญ์ สิริลิ้มสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นได้รับความสำคัญและความตระหนักมากขึ้นในสังคมไทย เนื่องจากสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและสามารถส่งผลกระทบในการเกิดภาวะทางจิตเวชความเครียดนี้หากมีมากเกินไปและไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง อาจจะกระทบต่อสังคมและปัญหาความกลัวที่จะปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำได้คิดค้นและพัฒนา "ปัญญาประดิษฐ์" หรือ AI (Artificial Intelligence) เพื่อช่วยป้องกันปัญหาความเครียดในบุคคลโดยมีกลไกในการตรวจจับคำที่ส่อถึงสภาวะทางอารมณ์ที่อาจมีความเครียดแฝงอยู่อย่างมีนัยยะ โดยเครื่องมือนี้จะช่วยลดและป้องกันอัตราการเกิดความเครียดในเด็กและวัยรุ่นไทยได้มากขึ้น โครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นให้ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการจัดการปัญหาความเครียดในเยาวชนและวัยรุ่นในสังคมไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วย