การประยุกต์ใช้การรู้จำของเครื่องในการพัฒนาบ่อเลี้ยงกุ้งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรวัฒน์ สาสังข์, ธีระนิษฐ์ แก้วเล็ก, ฐาปกรณ์ เมืองจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลทำนายพารามิเตอร์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ดำเนินการโดยนำกุ้งมาทดลองเลี้ยง และมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดอุณหภูมิและคุณภาพของน้ำที่เหมาะสมและบันทึกค่าพารามิเตอร์