การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อทำนายวันที่ควรปลูกต้นหอมให้ได้ผลกำไรสูงสุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวิทย์ นวลสุธา, ณัฐชยา ศรีธัญรัตน์, อัญรินทร์ นิธิโพธิพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายวันที่ควรปลูกต้นหอม มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการใช้วิธีการปลูกของเกษตรกรแบบเก่าที่ต้องปลูกต้นหอมตามฤดูกาล รวมถึงมีการนำเสนอแนวโน้มของราคาตลาดตลอดทั้งปี และแสดงให้เห็นถึงข้อเสียในกรณีที่วางแผนการปลูกผิดพลาดซึ่งจะส่งผลให้ขายได้ในราคาต่ำ ดังนั้นหากทราบสัญญาณที่จะพร้อมปลูกถูกเวลา ถึงแม้ว่าจะลงทุนเกี่ยวกับทรัพยากรแหล่งน้ำ แต่จะทำให้ได้กำไรสูงขึ้นอย่างแน่นอน ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานนี้คือ สามารถนำระบบที่ได้ทำไปใช้งานได้จริง เพื่อนำเสนอการทำเกษตรกรแบบใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก