การออกแบบและพัฒนา เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรวพัชร์ ชูเทพ, อรัชพร เปียกบุตร, กฤษฏิ์ เถาว์ชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย นาคช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์3มิติหรือ 3d printer เป็นการศึกษาและพัฒนาเครื่องพิมพ์3มิติ โดยในปัจจุบันเครื่องพิมพ์เป็นที่นิยมและประดิษฐ์งานหรือโมเดลที่เราออกแบบเอง และเครื่องพิมพ์3มิติมีต้นทุนในราคาที่สูง ทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่า การประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ขึ้นช่วยในการลดต้นทุนที่มีราคาสูง ซึ่งเครื่องพิมพ์ที่ทางคณะผู้จัดทำได้ประดิษฐ์ขึ้นสามารถพิมพ์ชิ้นงานในพื้นที่การพิมพ์ 210x210x300 mm. โดยพื้นที่การพิมพ์เลื่อนที่ตามแกน x หัวพิมพ์จะเลื่อนที่ตามแนวแกน y และ แกน z สามารถเปลี่ยนขนาดของหัวพิมพ์เพื่อจะให้มีความละเอียดเหมาะสมกับชิ้นงาน โดยนำบอร์ดของ Arduino และโปรแกรมArduino ide ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์3มิติ