การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองการ เคลื่อนที่แบบแนวราบและแนวดิ่งเพื่อศึกษา การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัวโดย ใช้โฟโตเกตซิสเต็มและโปรมแกรมแทรคเกอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวพรรษ ภู่พรประเสริฐ, คณิศร ศรีสุข, จรรยมณฑน์ ศิลป์สวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิภา เพ็ชรกลม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้เป็นการออก

เเบบเเละพัฒนาชุดการทดลอง (สิ่งประดิษฐ์) เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในเเนวราบเเละเเนวดิ่ง โดยใช้โฟโตเกตซิสเต็มเเละโปรเเกรมเเทรคเกอร์เพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือเเละคอมพิวเตอร์ทําให้การใช้งานง่ายขึ้น โดยสามารถบอกข้อมูลปริมาณทางฟิสิกส์ ได้แก่ ความเร็ว ความเร่ง และระยะกระจัด ณ จุดเวลาต่าง ๆ ที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านทั้งแนวการเคลื่อนแนวราบและแนวดิ่ง สามารถนําผลข้อมูลมาที่ได้มาวิเคราะห์ว่าสอดคล้องกับความจริงอย่างไร และนําไปสู่การประยุกต์ใช้งานในรูปเเบบต่าง ๆ เช่น การตรวจวัดปริมาณนํ้าฝน การตรวจวัดความเร็วการเคลื่อนที่ในเเนวราบ