การศึกษาหลักการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกันจำนวน 4 แหล่งภายใต้เงื่อนไขเเลกเปลี่ยนมีจำนวนสิ่งของเท่าเดิมโดยประยุกต์ใช้คอมบินาทอริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัคพล ตันติธรรม, รัฐภูมิ ช่วยวิรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพล ศิริมนูญ, พรพรรษ์ สิริภูวดล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การศึกษาหลักการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขแหล่งแลกเปลี่ยนมีจำนวนสิ่งของเท่าเดิม โดยการประยุกต์ใช้คอมบินาทอริก เป็นโครงงานประเภทสร้างทฤษฎี หรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาหลักการและสร้างวิธีการคำนวณจำนวนการแลกของโดยประยุกต์ใช้หลักการคอมบินาทอริก จากแหล่งแลกเปลี่ยนสิ่งของ 2 แหล่งแลกเปลี่ยน และจากแหล่งแลกเปลี่ยนสิ่งของ 3 แหล่งและจากแหล่งแลกเปลี่ยนสิ่งของ 4 แหล่งแลกเปลี่ยน ภายใต้เงื่อนไขแหล่งแลกเปลี่ยนมีจำนวนสิ่งของเท่าเดิม โดยการประยุกต์ใช้คอมบินาทอริกและหลักการเพิ่มเข้าและตัดออกได้ ผลคาดว่าจะได้รับ

1 สร้างหลักการหาจำนวนวิธีการแลกเปลี่ยนสิ่งของในรูปแบบใหม่ที่เร็วขึ้น

2 นำหลักการนับและหลักการแลกของที่ค้นพบเป็นฐานความรู้ใหม่ในการ พัฒนาทำโครงงานและวิจัยอื่นต่อไป