เกลียว n เหลี่ยมด้านเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณณวิชญ์ เทพศรี, กัญญาณัฐ สิงห์ประเสริฐ, ชัชพล นิยมเเก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หฤทัย บัวแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบูรณะรำลึก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตเรื่อง เกลียว n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเป็นโครงงานประเภททฤษฎีเพื่อหาสูตรพื้นที่เกลียว n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า จากการศึกษาพบว่าสามารถหาพื้นที่เกลียว n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้จากสูตร (na^2 tan (180(n-2))/2n)/3

เมื่อ a แทน ความยาวด้านรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า