โครงงานศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด่างของต้นมอนสเตอร่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สริตา ฤทธิหมุน, พีรดา อนุศักดิ์ชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารีรัตน์ แก้วพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบูรณะรำลึก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันต้นมอนสเตอร่าเป็นที่นิยมของคนไทยเป็นอย่างมากในช่วง 1-2 ปีนี้ โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมา สามารถใช้ปลูกเพื่อประดับบ้าน และยังเป็นต้นไม้ที่มีราคาแพง โดยเฉพาะต้นมอลสเตอร่าที่มีใบลักษณะเป็นใบด่าง ถ้าปลูกแล้วจะขายได้กำไรดี จนกลายเป็นต้นไม้อีกหนึ่งชนิดที่เริ่มหันมาปลูกกันเยอะ จากการสังเกตว่าใบมอนสเตอร่าด่างจะขายได้ราคาสูงกว่าใบมอนสเตอร่าปกติ โครงงานเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด่างของใบมอนสเตอร่าของกลุ่มเรามีจุดประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่ทำให้ใบของต้นมอนสเตอร่ามีการด่างและสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้