การวิเคราะห์ความเสื่อมสภาพของไข่จากการวัดปริมาณสารที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบด้วยตัวตรวจวัดแบบแสดงสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว, อมิตา ปฏิมาประกร, ขวัญข้าว เปี่ยมทวีศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสงค์พร เรืองพีระศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่เน่าเสียเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในทุกครัวเรือน เนื่องจากการเน่าเสียของไข่ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ตลอดจนวิธีการตรวจสอบการเน่าเสียของไข่ที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่ละเอียด แม่นยำ รวมถึงไม่สะดวกที่จะใช้ในหลาย ๆ สถานการณ์ จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าไข่ไก่ที่เน่าเสียจะปล่อยสารที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบออกมา ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงคิดค้นวิธีการตรวจวัดการเน่าเสียของไข่ด้วยตัวตรวจวัดชนิดสี ที่สามารถบอกระดับการเน่าเสียของไข่จากภายนอกและไม่ต้องทำลายเปลือกไข่ โดยการทดลองจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการตรวจหาแก๊สของไข่ที่เน่าเสียปล่อยออกมา โดยใช้เครื่อง GC-MS โดยผลปรากฎว่าแก๊สดังกล่าวคือสารประกอบซัลเฟอร์ และส่วนที่สองเป็นการสร้างตัวตรวจวัดชนิดสีที่สามารถตรวจจับสารประกอบซัลเฟอร์ทั้งที่ได้จากการตรวจวัดโดยใช้เครื่อง GC-MS และจากการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวตรวจวัดชนิดสีที่สร้างได้จะถูกพัฒนาต่อไปเป็นสติกเกอร์เพื่อปรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตและง่ายต่อการตรวจวัดโดยทั่วไป