การวิเคราะห์คราบเลือดโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัสกร อู่กาญจนกิตติ, ณฐพงศ์ วินัยชาติศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวินทร์ โช, คเณศ สุเมธพิพัธน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนาย มุมตกกระทบและความสูงจากแหล่งกำเนิดของหยดเลือดรวมถึงขนาดหยดเลือด จากคราบของหยดเลือดเพื่อพัฒนาและต่อยอดในทางนิติวิทยาศาสตร์