ถังกรองน้ำมันจากน้ำทิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลยา ชูจันทร์, จริณรัตน์ คำผิวพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์กรองน้ำมันจากน้ำทิ้ง โดยประดิษฐ์ในรูปแบบของถัง ใช้คุณสมบัติในการดูดน้ำซับมันได้ดีและไม่ดูดซับน้ำของดอกหญ้าขจรจบดึงน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนน้ำมัน และใช้หลักการการปั่นเหวี่ยง ปั่นเอาน้ำมันออกจากดอกหญ้ากลับมาใช้ใหม่หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งถังนี้สามารถนำไปใช้ซ้ำในการรับน้ำทิ้งได้หลายครั้ง ทำให้เราสามารถแยกน้ำมันออกจากน้ำทิ้งได้ง่าย และทำการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อทดสอบว่าอุปกรณ์กรองน้ำมันจากน้ำทิ้งสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ โดยใช้ปริมาณน้ำมันที่แตกต่างกันในแต่ละการทดสอบ ทำให้ทราบสัดส่วนของน้ำมันที่เหมาะสมกับปริมาณดอกหญ้าขจรจบที่ใช้ ซึ่งถังกรองน้ำมันจากน้ำทิ้งทำงานได้โดยใช้พลังงานจากคน ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นตัวกรองน้ำมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากช่วยลดมลภาวะทางน้ำแล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าของวัชพืชในท้องถิ่นอีกด้วย