เครื่องบีบขวดพลาสติกเเละกระป๋องอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณิสา สอนสิทธิ์, ปภาวดี สุภศร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกลเกียรติ ขันทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นโครงงานเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม

มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์เครื่องบีบขวดพลาสติกและกระป๋องอัตโนมัติ

มีวิธีการดำเนินการ ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1.การเตรียมการ ขั้นที่2 ขั้นดำเนินการและขั้นที่3.ขั้นทดสอบประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้

  1. วันและสถานที่ดำเนินโครงงาน คือ เริ่มดำเนินโครงงานตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน สถานที่จัดทำโครงงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

  2. ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ 2,000 บาท

  3. ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงงาน ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของโครงงานนั้นการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาโครงงาน

  4. ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติโครงงาน คือ 1.เครื่องยังไม่สามารถบีบหัวขวดได้

  5. ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงงานด้านวิศวกรรม มีดังนี้ 1. เครื่องสามารถตัดหัวขวดและคัดแยกส่วนฝาขวดและขวด เพื่อให้ขวดเข้าเครื่องบีบได้อัตโนมัติ

มีการออกแบบชิ้นงาน ดังนี้ 1.มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 28X40x30 เซนติเมตร

ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง เครื่องบีบอัดภาชนะกระป๋องน้ำดื่ม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม