เซ็นเซอร์วัดความเฉื่อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนธรณ์ เสถียรเพชร, เตชินท์ นับถือบุญ, ภาม สว่างวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสพัฒน์ ขุนหมุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มความระมัดระวังและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และ อาจจะรวมไปถึงผู้ที่พิการต้องนั่งรถเข็น