การศึกษาประสิทธิภาพในการเพิ่มสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวไรซ์เบอร์รี่ของแหนแดง, ถั่วเหลือง และปุ๋ยไนโตรเจน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาญา คนใหญ่, ปาลิตา เกิดทวี, พลาธร ท้วมใจดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสภาพปัญหาดินเสียและคุณภาพของข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ลดลงเพราะการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูก คณะผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดที่จะเพิ่มคุณภาพของข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยการเพิ่มสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งการศึกษาประสิทธิภาพในการเพิ่มสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวไรซ์เบอร์รี่ของแหนแดง, ถั่วขาว และปุ๋ยไนโตรเจนจัดทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเพิ่มสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อเป็นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวิธีการดำเนินการทดลอง คือ ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในวงบ่อ และใช้แหนแดง, ถั่วเหลือง และปุ๋ยไนโตรเจนเป็นตัวแปรต้นในการปลูก โดยปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ร่วมกับแหนแดง, ถั่ว และปุ๋ยไนโตรเจน สังเกตการเจริญเติบโตของข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยการบันทึกลักษณะทางกายภาพ เก็บตัวอย่างเมล็ดและกาบใบของข้าวไรซ์เบอร์รี่ในทุกระยะเพื่อตรวจสอบปริมาณของสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงการตรวจสอบปริมาณสารอาหารในดินทั้งก่อนและหลังการปลูก