การศึกษาพฤติกรรมการกินโฟม พลาสติกและไม้ของปลวกสกุล Microcerotermes

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวพา ศรีสิทธิ์, ปิยวรรณ สุภาคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรนิกา มณีท่าโพธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โฟมและพลาสติกเป็นสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่นิยมกันใช้อย่างทั่วหลายและก็กลายเป็นปัญหาหลักต่อธรรมชาติ เนื่องจากเวลาการย่อยสลายที่กินเวลานานและยังมีการใช้โฟมและพลาสติกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป้นขยะตกข้างและมลพิษต่อธรรมชาติ และปลวกเป็นสัตว์ที่ผู้คนต้องการกำจัดจากการที่ปลวกไปกัดแทะและกินทำลายบ้านเรือนอาคารก่อความเสียหายต่อสิ่งของและทรัพย์สิน โครงงานนี้จึงเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการกินโฟมพลาสติก และไม้ของปลวก