การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของเชือกขนาด M มม. และขนาดของรูปNเหลี่ยมด้านเท่า โดยที่ 1<N<10 และ 3<M<10

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิภัทร พึ่งจัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุไรรัก พันโกฏิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยการนำเชือกขนาด M มม.มาสร้างรูปNเหลี่ยม แล้วคำนวณวามสัมพันธ์ระหว่างความยาวของเชือกกับขนาดรูปที่สร้างจากการศึกษาข้อมูล นี้จะนำไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์