ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย KidBright

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ พลสวัสดิ์, ธนาภรณ์ นามนิล, อภิชญา มาลาสาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญา สัมพะวงศ์, นพวรรณ ดวงสินธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย KidBright โดยใช้บอร์ด Kidbright เป็นตัวควบคุมระบบการบำบัดทั้งหมด ตั้งแต่การเก็บปฏิกูล การดับกลิ่น การเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ อันจะส่งผลให้น้ำมีความสะอาดมากขึ้นก่อนลงสู่แม่น้ำลำคลองต่อไป ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้นลดมลพิษทางน้ำและยังเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนได้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 1) ศึกษาและออกแบบโครงสร้างของระบบบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะด้วยโปรแกรม SketchUp 2) ศึกษา ประดิษฐ์ และทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วย KidBrightกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน “ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย KidBrightโดยใช้บอร์ด Kidbright เป็นตัวควบคุมระบบการบำบัดทั้งหมด อันจะส่งผลให้น้ำมีความสะอาดมากขึ้นก่อนลงสู่แม่น้ำลำคลองต่อไป ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้นลดมลพิษทางน้ำ

ผลการทดสอบ ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย KidBright มีระบบหลักๆ 4 ระบบคือ บ่อรับน้ำเสียซึ่งเป็นจุดแรกที่รับน้ำผ่านชั้นกรอก จากนั้นน้ำจะเข้าสู่ระบบที่สอง คือ บ่อพักน้ำซึ่งจะสามารถใส่สารทำความสะอาดน้ำได้ ที่จุดนี้เมื่อน้ำมีปริมาณมากจนถึงระดับที่ทุ่นลอยถึงตำแหน่งที่วางไว้ ระบบจะสั่งให้เครื่องปั้มน้ำดูดน้ำเข้าสู่ระบบที่สาม ซึ่งเป็นบ่อกรองของเสีย โดยตำแหน่งนี้จะมีที่กรองเป็นระบบชั้นต่าง ๆ ทำให้น้ำที่ได้มีความสะอาดเพิ่มขึ้น และน้ำจะเข้าสู่ระบบที่สี่ คือบ่อเพิ่มออกซิเจน ที่จะมีกังหันน้ำช่วยเพิ่มออกซิเจนให้น้ำ ก่อนที่จะปล่อยออกตามธรรมชาติ