การศึกษาการทำโซลาเซลล์จากซิลิกอนที่ได้จากแกลบข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ราชจินดา, เอื้อการย์ ตาปัญญา, ณัฐนรี ใจปะละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัชรัฏต์ ใจมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาการทำโซลาเซลล์จากซิลิกอนที่ได้จากแกลบข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่แกลบข้าวโดยนำซิลิกอนที่ได้จากแกลบข้าวมาสร้างแผ่นโซล่าเซลล์ได้ ซึ่งมีขั้นตอนการทำอยู่ 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่1 การเปลี่ยนแกลบข้าวเป็นซิลิกาและซิลิกอนโดยการนำแกลบข้าวไปเผา ขั้นตอนที่2 การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ แบบผลึกรวมโดยการนำส่วนประกอบที่ต้องมีในการผลิตโซลาเซลล์มาประกอบกัน ขั้นตอนที่3 การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์ซึ่งจะทดสอบจากการต่อวงจรไฟฟ้าแบบสแตนอโลนหรือเรียกอีกอย่างว่าระบบออฟกริด