การบำบัดน้ำเสียโดยใช้กากกาแฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มทินา อัศวเมธาพันธ์, ณัฐวัฒน์ มูลวิริยกิจ, ภัทรกุล ทูลประโคน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยได้ประสบปัญหามลพิษทางน้ำเป็นอย่างมากซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียง

ทำให้น้ำปนเปื้อนโลหะหนักหลายชนิดซึ่งก่อให้เกิดโรคต่างๆ เมื่อมีการสะสมในปริมาณมาก จึงจัดทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้นเพื่อลดปัญหามลพิษทางน้ำ

โดยการใช้กากกาแฟในการช่วยบำบัดน้ำเสียซึ่งกากกาแฟเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากครัวเรือน