แอพพลิเคชันรถโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นลัทพร คุณาลัย, สิริกร ธีระประภา, เตชัส ศรีสำราญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล บัวอุไร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มีการเดินทางไป-กลับบ้านและโรงเรียนโดยใช้บริการรถบัสของโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรถบัสที่ให้บริการมีมากกว่า 25 สาย บางสายมีการทับซ้อนของเส้นทาง และหลายครั้งมีการมารับ ณ จุดนัดหมายไม่ตรงกันในทุกๆ วัน เนื่องจากปัญหารถติดหรืออื่นๆ ทำให้นักเรียนที่ขึ้นรถไม่สามารถรู้ได้แน่นอนว่า ณ เวลานั้นรถบัสที่ตนเองต้องขึ้นอยู่ตรงจุดไหนของเส้นทางแล้ว หรือหากนักเรียนมารอ ณ จุดนัดหมายในเวลากระชั้นชิด ก็เกิดความไม่แน่ใจว่ารถบัสไปเลยไปแล้วหรือยัง

ด้วยเหตุนี้ทีมพัฒนาโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชันที่สามารถระบุตำแหน่งของรถในสายที่นักเรียนแต่ละคนต้องขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้ว่ารถบัสของตนเองอยู่ตรงจุดไหนของเส้นทาง หากรถบัสได้เลยไปแล้ว จะได้หาวิธีการที่จะเดินทางมาโรงเรียนได้ทันเวลา หรือหากรถยังไม่มาถึงก็จะได้รู้ตำแหน่งของรถได้ นอกจากนี้ระบบนี้ยังช่วยแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการขึ้นรถโรงเรียน เพราะโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงสายรถในบางช่วงเวลา เช่น ช่วงของการสอบกลางภาคหรือปลายภาคที่นักเรียนมีจำนวนน้อย เป็นต้น อีกทั้งยังใช้ในการติดตามสถานะการชำระค่าบริการรถบัสของโรงเรียนด้วย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนชำระค่าบริการรถบัสแล้ว และขึ้นรถตรงสายที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้