แอปพลิเคชั่นอ่านสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนาวิล สุวรรณภา, นนทวัฒน์ จิวรรจนะโรดม, สุวิจักขณ์ เรืองอินตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วสิศ ลิ้มประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอปพลิเคชั่นจะทำงานโดยการแสกนหน้าหนึ่งของหนังสือ หรือเอกสาร แล้วจะอ่านออกเสียงให้ฟัง และจะมีเสียงพูดคอยกำกับสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้พิการ