โครงสร้างทางเรขาคณิตของวัสดุรับเเรงกระเเทกจากการพับกระดาษในรูปเเบบก้างปลาเฮอร์ริ่งทเเยงมุม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุมาศ รุ่งเรืองไทรงาม, ปาณัสม์ พิมพ์โคตร, ภูริต เวชมนัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างทางเรขาคณิตของวัสดุที่ได้จากการพับกระดาษในรูปแบบก้างปลาเฮอร์ริ่งทแยงมุม (Diagonal Herringbone Tessellation) และศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์นำวัสดุที่ได้จากการพับกระดาษมาใช้เป็นวัสดุรับแรงกระแทกในกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยทำการพัฒนาวิธีการพับด้วยเบ้าแม่แบบที่อาศัยผลลัพธ์จากฟังก์ชันทางเรขาคณิตที่ใช้คำนวณขนาดของกระดาษให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง จากนั้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพับด้วยเบ้าแม่แบบดังกล่าวกับการพับด้วยมือ พบว่าการพับโดยอาศัยฟังก์ชันที่ได้ควบคู่กับเบ้าแม่แบบ สามารถช่วยร่นเวลาที่ใช้ในการพับด้วยมือลงได้กว่า 67.26%