การผลิตกรดซักซินิกโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันของเฟอร์ฟูรัลด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดคงที่บรรจุด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออนบวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิวิชญ์ บุญคง, อาริสา จันต๊ะหล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกสิทธิ์ สมสุข, ดวงแข ศรีคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เฟอร์ฟูรัลเป็นสารที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของสารประกอบคาร์โบไฮเดรต เฟอร์ฟูรัลสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์กรดไดคาร์บอกซิลิก ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ ปัญหาสำคัญของการผลิตเคมีภัณฑ์จากชีวมวลในโรงกลั่นชีวภาพคือ การแยกสารผลิตภัณฑ์จากสารผสมและการทำสารให้บริสุทธิ์ ปัจจุบันจึงมีงานวิจัยที่พยายามคิดค้นปฏิกิริยาที่จำเพาะเจาะจง เช่น การใช้ Amberlyst 15 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการออกซิเดชันของเฟอร์ฟูรัลด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งพบว่าให้สารผลิตภัณฑ์เป็นกรดซักซินิกสูงถึง 74% งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้เรซิ่นแลกเปลี่ยนไอออนบวกจากเครื่องกรองน้ำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแทน Amberlyst 15 ในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดคงที่พบว่าได้สารผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารผสมของกรดมาเลอิกและกรดซักซินิก โดยมีสัดส่วนของกรดซักซินิกเพิ่มสูงขึ้นตามเวลาของการทำปฏิกิริยา