การผลิตเจลปรับอากาศโดยใช้วัตถุดิบจากเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปกป้อง สท้านวงศ์, ฐิมาภรณ์ ศิริรัตน์, ปรเมศวร์ แสงแก้วสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงแข ศรีคุณ, ปัทมพรรณ โลมะรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกส้มโอเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่า โดยการนำมาแยกสารชีวมวลที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ เซลลูโลส พอลิฟีนอล เพกติน และน้ำมันหอมระเหย งานวิจัยนี้สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลปรับอากาศโดยใช้เปลือกส้มโอเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งหนึ่งลูกเมื่อนำส่วนเปลือกมาสกัดด้วยวิธีกลั่นด้วยน้ำได้น้ำมันหอมระเหย 2.8 g และได้เพกติน 25 g การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี พบว่าเพกตินที่สกัดได้จากเปลือกส้มโอจัดอยู่ในกลุ่ม high methoxy pectin (HMP) มีค่า degree of esterification (DE) 57 - 61 % และเมื่อนำมาผ่านกระบวนการ de-esterification โดยใช้สารละลายเบสจะได้ low-methoxy pectin (LMP) ซึ่งมีค่า DE อยู่ในช่วง 13 – 31 % การเชื่อมต่อระหว่างสายของ 2 – 6 %w/v LMP ด้วยแคลเซียมไอออนให้เจลที่มีความคงตัวสามารถจับตัวเป็นก้อนตามรูปทรงของภาชนะ การเตรียมเจลปรับอากาศโดยใช้น้ำหอมกลิ่นส้มสังเคราะห์ความเข้มข้น 5 %v/v พบว่าเจล LMP สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำหอมและมีอายุการใช้งานได้นานกว่า 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยจะทำการศึกษาสูตรผสมของเจล LMP และน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอในขั้นตอนต่อไป