การสกัดสารฟีนอลิกจากก้านหวีกล้วยเพื่อตรวจสอบ ประสิทธิภาพลดการเหม็นหืนและช่วยในการถนอมอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพิชย์ แสนลือ, อนิพัฒน์ เถื่อนวิถี, กัญญาณัฐ รักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณนภา ธุววิทย์, พรพิมล ทดทะศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการสกัดสารฟีนอลิกจากก้านหวีกล้วยว่ามีประสิทธิภาพในการลดการเหม็นหืนและช่วยในการถนอมอาหาร (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดการเหม็นหืนระหว่างใช้สารสกัดจากก้านหวีกล้วยกับไม่ใช้ (3) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดการเหม็นหืนระหว่างสารสกัดจากก้านหวีกล้วยกับสารทางการค้า ดำเนินการจัดทำโครงงานโดยการเตรียมก้านหวีกล้วยจากที่เหลือใช้นำมาสกัดสารฟีนอลิกจากก้านออกมาโดยใช้วิธีการทางเคมีเพื่อทำการสกัด หลังจากนั้นนำสารสกัดที่ได้นำมาตรวจสอบประสิทธิภาพลดการเหม็นหืนโดยใช้สารละลาย DDPH เข้มข้น 0.1 โมลาร์ ทำการเขย่าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ในที่มืดเวลา35 นาที หลังจากนั้นนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสงที่ 517 นาโนเมตรโดยใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ค่าที่ได้นำไปคำนวณหาร้อยละการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ทำซ้าแล้วนำไปเขียนกราฟแล้วนำมาเปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระ(BHA)ที่เป็นสารทางการค้าแล้วทำการดูค่าประสิทธิภาพ