อายุของผลทุเรียนมีผลต่อสัญญาณจากเครื่องตรวจจับความหนาแน่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกวรรณ หม้งห้อง, นาเดีย เดชแก้ว, ฐิตินันท์ ทองจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกรียงไกร โกษฐเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องอายุของผลทุเรียนมีผลต่อสัญญาณจากเครื่องตรวจจับความหนาแน่นเป็นโครงงานที่ต่อยอดมาจากโครงงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและความหนาแน่นของผลทุเรียน ที่มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องตรวจจับเสียงโดยในครั้งนี้โครงงานจะพัฒนาจากเดิมคือศึกษาความสัมพันธ์อายุผลทุเรียนกับความหนาแน่นของผลทุเรียนด้วยการนำผลทุเรียนที่มีอายุแตกต่างกัน ดังนี้ ทุเรียนในช่วงอายุ 80 วัน , 100 วัน , 120 วัน , 140 วันและ 160 วัน ทดลองหาความหนาแน่นจากเครื่องตรวจจับเซ็นเซอร์ตรวจจับความหนาแน่น เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและความหนาแน่นของผลทุเรียนที่ผลต่อการเก็บเกี่ยว