แผ่นดูดซับความชื้นและควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยจากกากสาคูต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิกา เหมือนพรรณราย, รุจิรา วงศาจันทร์, นนทพัทธ์ ทวีตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิมา เทพทอง, ยุพดี ภักดีวานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเตรียมแผ่นดูดซับความชื้นและควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยจากกากสาคูต้นเป็นการนำกากของสาคูที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนำมาผลิตเป็นแผ่นดูดซับความชื้นและควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมแผ่นดูดซับความชื้นและควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยจากกากสาคูต้นรวมทั้งเพื่อศึกษาประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับการดูดซับความชื้นและการปลดปล่อยปุ๋ยของแผ่นดูดซับ จากกากสาคูต้นที่เตรียมขึ้น โดยแปรอัตราส่วนระหว่างกากสาคูต้นกับสารก่อเจล 3 ชนิด ได้แก่แป้งสาคู เจลาติน และคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl cellulose :CMC) และใช้กลีเซอรอลเป็นสารพลาสติไซเซอร์ แล้วนำมาศึกษาสมบัติการคายน้ำและศึกษาการอุ้มน้ำในดินของแผ่นดูดซับ ผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าแป้งสาคูที่ได้จากต้นสาคูในจังหวัดพัทลุงเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากดินในจังหวัดพัทลุงเหมาะกับการปลูกต้นสาคูมากที่สุด โดยในกระบวนการผลิตเพื่อนําแป้งออกจากเนื้อสาคูที่ขูดแล้วก็จะมีกากเหลือซึ่งกากสาคูที่เหลือนี้จะมีความชื้นสูงไม่เหมาะที่จะนําไปเผา จึงถูกนําไปทิ้งรวมๆไว้ตามที่ต่างๆทำให้เกิดการบูดเน่า ส่งกลิ่นเหม็น จนกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้มีความประสงค์ที่จะลดปัญหาเหล่านี้ เลยได้เริ่มศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจะนำกากสาคูที่เป็นปัญหาให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ได้