การสกัดสารซาโปนินจากถั่วเหลืองและการสกัดสีจากธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในหมึกปากกา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัทมาภรณ์ สัตถาผล, ช่อขวัญ ขุ่ยร้านหญ้า, ภูวิศ วิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อเนชา วิลาไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อการสกัดสารซาโปนินจากถั่วเหลืองนําไปทดแทนสารลดแรงตึงผิวในหมึกปากกา 2.เพื่อนำสีสกัดจากธรรมชาติไปใช้เป็นสารสีในปากกา 3.เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างสารซาโปนิน : สีสกัด : อีพ็อกซีเรซิน 4.เพื่อผลิตและทดสอบหมึกปากกาทมี่ีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหมึกปากกาทั่วไป โดยจะสกัดสารซาโปนินจากถั่วเหลืองแล้วตรวจสอบว่ามีสารซาโปนินที่สกัดได้ จากนั้นสกัดสีจากพืชและดอกแต่ละชนิด แล้วนำสารซาโปนินที่สกัดได้ไปผสมกับสารสีที่สกัดและเติมอีพ็อกซี่เรซิน(Epooxy Rerin)ลงไปในสารที่สกัด นำไปทดแทนสารเคมีในหมึกปากกาจะทำให้ลดการใช้สารเคมีอันตรายของผู้ใช้งานจากสารเคมีในหมึกปากกา