การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดบีตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวเพื่อใช้ในการย้อมเส้นฝ้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพยดา ท่าโทม, ธีรพร อุดมลาภ, ปรียานุช นามแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลนภา พรรื่นเริง, ผกาวรรณ กลางชมภู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกแก้วมังกรจัดเป็นของเหลือทิ้งจากการบริโภคสด ซึ่งในเปลือกของแก้วมังกรเป็นแหล่งของบีตาเลน ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านของสีได้ การศึกษาโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.)เพื่อสกัดสีจากเปลือกแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาว 2.)หาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารบีตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรโดยการนำมาแช่ในตัวทำละลายชนิดต่างๆ คือ น้ำและเอทานอล โดยมีน้ำที่อุณหภูมิห้อง, อุณหภูมิ 60 และ90 องศาเซลเซียส ซึ่งการทดลองจะแบ่งออกเป็น 2ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ศึกษาหาสัดส่วนของตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารบีตาเลนจากเปลือกแก้วมังกร โดยใช้ความเข้มข้น 95%, 75%, 50% และ 25% v/v และตอนที่ 2 ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารบีตาเลนจากเปลือกแก้วมังกร ได้แก่ 15, 30, 45, 60, 90, 120 นาที โดยวิเคราะห์หาความเข้มข้นของบีตาเลนโดยใช้เครื่อง Spectrophotometer 3.)ศึกษาประสิทธิภาพของสีย้อมที่ได้จากการสกัดโดยนำไปย้อมกับเส้นฝ้าย