การอนุรักษ์เเละขยายพันธุ์ดองดึงโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนานันท์ แสนกล้า, ณัฐธิดา ยิ่งดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม, เกียรติศักดิ์ บุตรสุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากดองดึงเป็นพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ผู้จัดทำจึงศึกษาการขยายพันธุ์ดองดึงโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเเข็งสูตร MS เเละมีฮอร์โมน BAP kinetin 2,4-D และNAA ในปริมาณที่เเตกต่างกัน โดยสังเกตการเจริญเติบโตของแคลลัส