การออกแบบและพัฒนาไม้ค้ำยันปรับระดับความสูง-องศา เพื่อช่วยในการขึ้นบันไดและทางลาดชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาศิรา ธรรมจามร, ปัณณรุจน์ ปิติประวัติพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หัฏฐกร แก้วขอนแก่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเดินโดยใช้ไม้ค้ำยันรักแร้พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บรยางค์ส่วนล่างเพื่อลดการลงน้ำหนักของขาข้างที่บาดเจ็บข้างใดข้างหนึ่งการฝึกเดินโดยใช้ไม้ค้ำยันรักแร้แบบมาตรฐานทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการใช้งานในทางลาดชันและบันไดซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยมากมายในประเทศไทยมีความจำเป็นในการฝึกฝนเรียนรู้การขึ้น-ลงทางลาดชันและบันได รวมถึงการปรับระดับความสูงให้เหมาะสมกับผู้ป่วยการออกแบบไม้ค้ำยันรักแร้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการเดินได้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีจุดประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมไม้ค้ำยันปรับระดับความสูง-องศาได้ง่ายมีความสะดวกมั่นคงปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสามารถรับแรงจากน้ำหนักตัวของผู้ใช้งานและศึกษาช่วงองศาต่างๆซึ่งสามารถช่วยในการขึ้นบันไดและทางลาดชันระหว่าง30-60องศาที่สามารถลดแรงกระทำต่อใต้รักแร้ แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตยังตองมีการนำไม้ค้ำยันไปทดลองใช้ในคนปกติและผู้ป่วยต่อไป