ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากเปลือกสับปะรดและดินภูเขาไฟ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญชพร ศิริพันธ์, พัชรวลัญชน์ เพ็ชรเครือ, พิชาภรณ์ กันตังกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเป็นพริกไทยพันธุ์พื้นบ้านของจังหวัดตรังที่มีการปลูกมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดตรัง ซึ่งขั้นตอนในการปลูกนั้นต้องอาศัยทั้งสภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และคุณภาพดินทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับต้นพริกไทยตามมารวมถึงเมล็ดพริกไทยไม่เต็มฝักทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดน้อยลงทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกสับปะรดที่ช่วยเพิ่มธาตุโพแทสเซียมซึ่งช่วยให้ผลผลิตเติบโตเร็วและมีคุณภาพที่ดีจะสามารถแก้ปัญหาผลผลิตของต้นพริกไทยไม่เต็มฝักและเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด