แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเวลารับประทานยาโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชสิทธิ์ สุชาติสุนทร, สิริจรรยา ฉัตรมงคลชัย, มนัสชนก อยู่พร้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุรนันท์ คำบัวพา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อมนุษย์เกิดการเจ็บป่วยขึ้น และต้องได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยา เพื่อช่วยให้อาการเจ็บป่วย ที่เป็นอยู่หายหรืออาการบรรเทาลง แต่กลับพบว่าปัญหาอันดับต้น ๆ ในการใช้ยาของผู้ป่วย คือ ผู้ป่วยจำนวนมากลืมรับประทานยาหรือรับประทานยาไม่ตรงเวลาตามเวลาที่แพทย์กำหนด

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้วางแผนสร้างแอปพลิเคชันแจ้งเตือนเวลารับประทานยาโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (Med Time) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ในแจ้งเตือนเวลาการรับประทานยาได้ถูกต้องแม่นยำ ตรงเวลา ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและพึงพอใจสูงสุด โดยแอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชันหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผู้กรอกข้อมูลของยา จะทำหน้าที่กรอกรายละเอียดของยาที่ต้องรับประทาน ได้แก่ ชื่อยา สรรพคุณยา คำเตือนของยา จำนวนเม็ดยาที่ต้องรับประทานต่อครั้ง จำนวนครั้งในการรับประทานยาต่อวัน เวลาในการรับประทานยา(ก่อนอาหาร หลังอาหาร ก่อนนอน) จากนั้นข้อมูลจะถูกแปลงเป็นคิวอาร์โค้ด และส่วนที่ 2 ผู้รับยา จะทำการสแกนคิวอาร์โค้ดนั้น แล้วข้อมูลของยาจะแสดงผลบนหน้าจอของผู้รับยา ผู้รับยาสามารถถ่ายรูปยาเพื่ออัปโหลด ลงในข้อมูลเพิ่มได้ และตั้งเวลาการแจ้งเตือนในการรับประทานยาแต่ละชนิด เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้แอปพลิเคชันจะทำการแจ้งเตือนผู้รับยาด้วยข้อความและเสียง