ไม้เท้าอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยวัฒน์ ภูชัยยานนท์, ปัณณวรรธ แดงสุนทรชัย, ปกรณ์ แสงโก๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิภพ ทิมวิภาค, ฐิติมา วงษ์สีทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ Bright Cane เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อสามารถประดิษฐ์ Bright Cane ได้ 2.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ Bright Cane ได้จากการทดสอบพบว่า Ultrasonic sensor ที่ติดตั้งที่ Bright Cane ในการตรวจจับสิ่งกีดขวางบริเวณด้านหน้าของผู้ทดสอบที่ 3 cm, 20 cm, 60 cm, 80 cm และ 110 cm มีการแจ้งเตือนจากเสียงและการสั่นในระยะห่าง ≤ 80 cmได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับการทดสอบการทำงานของ Ultrasonic sensor ติดตั้งที่แว่นตาในการตรวจจับสิ่งกีดขวางบริเวณด้านหน้าของผู้ทดสอบที่ 3 cm, 20 cm, 60 cm, 90 cm และ 110 cm มีการแจ้งเตือนจากเสียงและการสั่นในระยะห่าง ≤ 90 cmได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นการทดสอบการแจ้งเตือนตำแหน่งได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี, วัดหัวกระบือ, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โดยระบบ GPRS ของเครื่อง Bright Cane มีการแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับในการทดสอบการใช้งานจริงโดยผู้พิการในชีวิตประจำวัน พบว่าเครื่อง Bright Cane สามารถใช้งานได้อยู่ในช่วงเวลา 21-24 ชั่วโมง ส่วนระยะเวลาในการชาร์จไฟของเครื่อง Bright Cane ใช้เวลาเฉลี่ย 8.08 ชั่วโมง สำหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้พิการทางสายตาต่อการใช้งาน พบว่าในภาพรวมผู้พิพากษาการทางสายตามีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่อง Bright Cane สามารถใช้งานได้จริง

Abstract

The Bright Crane Science Project is an invention-type project is an invention-type project, with the objective was 1. To be able to invent Bright Cane. 2. To test the effectiveness of Bright Cane, can be test from Ultrasonic sensor that is install in the Bright cane that use for detecting obstacle in front of the tester about 3cm, 20cm, 80cm, and 110cm. Will be detected and output the sound with vibrate from less than or equal to 80cm directly correct representing 100 percent for the test of the working of the Ultrasonic Sensor. Install at the glass for the detecting or checking obstacle in front of the tester by 3cm, 20cm, 60cm, and 110 cm. Having and announced from voice, sound, and vibrate in the distance from less than or equal to 90 cm directly correct representing 100 percent. The notification will be including to notice from Suankularb Wittiyalai Thonburi, Thonburi collage, Hua Krabue Temple, King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Central rama 2. By GPS from Bright Cane that notify correctly representing 100 percent. For the actual testing by the disable people in daily life. Found that the Bright cane can be used in the period 21-24 hour by the time of the charging of the Bright Cane use estimated time for 8.08 hour. Overall Vision of the judges was 4.32 with a very good level of satisfication. Which shows that the Bright Cane device can actually be used.