การพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าของสมาร์ทฟาร์ม ผ่านเว็บไซต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสรา ลาซ้อน, ธนนรินทร์ ใจแจ้ง, ภคพร สุวรรณศร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุรนันท์ คำบัวพา, ประชา ปิ่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทย์ศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าของสมาร์ทฟาร์ม ผ่านเว็บไซต์