นวัตกรรมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูและซ่อมแซมป่าหลังจากเกิดไฟป่าด้วยการเลียนแบบโครงสร้างของเมล็ดมะค่าโมง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฐวี ปัญญาธนพล, วรสิทธิ์ สังข์ไพบูลย์, สิรวิชญ์ นิราราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุรนันท์ คำบัวพา, ประชา ปิ่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยปัญหาไฟป่าในพื้นที่ต่าง ๆ อันส่งผลกระทบกับสภาพสังคมเเละจำนวนประชากรของพืช ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญตามนิเวศวิทยา อาธิเช่น เป็นที่พักอาศัยของสิ่งมีชีวิต, เป็นหน่วยสำคัญที่ส่งผลต่อปริมาณเเก๊สออกซิเจนเเละเป็นตัวเเปรสำคัญในระบบห่วงโซ่อาหาร( ผู้ผลิต ) อีกทั้งการเกิดไฟป่าส่งผลอย่างมากกับการขาดช่วงการสืบพันธุ์ทดแทนตามธรรมชาติของพืช การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่า เเละลดการเจริญเติบโตและคุณภาพของเนื้อไม้ ใน ดังนั้นการฟื้นฟูสภาพป่าอย่างทันถ่วงที จึงเป็นการทำให้พื้นที่ป่ากลับมาสู่สภาวะปกติซึ่งเป็นการดีเเก่ระบบนิเวศป่าไม้

จากปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญหลังจากเกิดไฟป่าที่ต้องทำในทันทีก็คือการซ่อมแซมและฟื้นฟูป่าที่สูญเสียไปจากการถูกเผาทำลาย ทางคณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงการออกเเบบเเนวทางการเเก้ปัญหาโดยศึกษาคุณสมบัติของวัสดุอินทรีย์อันมีปัจจัยเกี่ยวเนื่องกับการปกป้องเเละส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เเละประยุกต์ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการทำโครงงานวิทยาศาตร์ที่มีชื่อว่า "นวัตกรรมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูและซ่อมแซมป่าหลังจากเกิดไฟป่าด้วยการเลียนแบบโครงสร้างของเมล็ดมะค่าโมง" ซึ่งประกอบด้วย วัสดุอินทรีย์ 2 ส่วนที่สำคัญคือ 1) เปลือกหุ้มเมล็ดที่เลียนแบบโครงสร้างของเมล็ดมะค่าโมง ( coating material ) ที่สามารถทนอุณหภูมิได้สูงและเมื่อเกิดการเผาไหม้จากไฟป่าจะทำให้โครงสร้างในส่วนนี้เปื่อยและละลาย เเละ 2) ส่วนวัสดุปลูกที่ห่อหุ้มเมล็ดพันธุ์พืชไว้ภายใน ( planting material ) หลังจากที่ส่วนที่ 1 ได้ถูกเผาและละลายจากไฟป่าแล้วจะทำให้ส่วนนี้ได้รับ อากาศและความชื้นจากภายนอกทำให้เมล็ดพันธุ์ที่อยู่ภายในสามารถงอกใหม่หลังจากเกิดไฟป่าได้ทันที ซึ่งจะทำให้สามารถซ่อมแซมและฟื้นฟูป่าหลังจากที่ถูกไฟเผาและสามารถสร้างระบบนิเวศป่าไม้ขึ้นมาใหม่โดยไม่ต้องใช้เวลานานจากการใช้ "นวัตกรรมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูและซ่อมแซมป่าหลังจากเกิดไฟป่าด้วยการเลียนแบบโครงสร้างของเมล็ดมะค่าโมง"