การประเมินปริมาณเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนบนพื้นผิวอุปกรณ์ในโรงพยาบาลสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพล บุญวรรโณ, วรเทพ ฐิติธนากุล, วรวิช วรพิทักษ์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาลัย เรืองหิรัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวัดปริมาณเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวสัมผัสที่สัตวแพทย์และผู้ช่วยสัมผัสบ่อยๆในโรงพยาบาลสัตว์เล็กและการหาความบ่อยหรือความถี่ของการสัมผัส