การตรวจสอบคุณสมบัติของแผ่นแปะสิวลดการอักเสบจากเยื่อเปลือกไข่ไก่ ที่มีการผสมของไคโตซานและสารสกัดจอกดอกคอมเฟร์(Allantonin)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรเศรษฐ์ ปิ่นสุวรรณ, อัฐภิญญา มูลจันทร์, ณัฐกมล โรจน์บุญถึง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อังคณา อ.สุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตไข่ไก่ของโลกในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 92.967 ซึ่งคิดเป็น 93.2% ของตลาดการผลิตไข่ของสัตว์ปีก อัตราส่วนของเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่ไก่ คือ 10-12% และ 1.02% ตามลำดับ จากข้างต้นทำให้เห็นว่าในหนึ่งปีมีการทิ้งเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่จำนวนมาก จึงได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของเยื่อหุ้มเปลือกไข่ แล้วพบว่าเยื่อหุ้มเปลือกไข่มีความสามารถในการดูดซับไอออนของโลหะหนักในของเหลวเสีย และยังสามารถใช้ปิดแผลสำหรับเนื้อเยื่อที่ถูกเผาได้เนื่องด้วยความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเยื่อหุ้มเปลือกไข่ ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้ทำให้เราตัดสินใจนำเยื่อหุ้มเปลือกไข่มาใช้ในการเป็นแผ่นปิดสิว

ปริมาณขยะจากเปลือกกุ้ง กระดองปู ที่มีปริมาณมากในแต่ละปี มีส่วนให้เกิดสภาวะโลกร้อน ในเปลือกกุ้งและกระดองปู มีสารที่ชื่อว่า ไคโตซาน ไคโตซานเป็นสารพอลิเมอร์ธรรมชาติ ที่สกัดได้จากเปลือกของสัตว์ทะเล และมีหมู่อะมิโนที่แสดงสมบัติในการละลายได้ในกรดอินทรีย์เจือจาง สามารถจับกับไอออนของโลหะได้ดี และสารมีฤทธิ์ทาง ชีวภาพ ปัจจุบันมีการนำไคโตซานไปประยุกต์ใช้มากมาย เนื่องจากสมบัติพิเศษหลายประการของไคโตซาน ได้แก่ ความไม่เป็นพิษ มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) เสื่อมทางชีวภาพ (biodegradable) และไม่ก่อให้เกิด อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม จึงเหมาะสมมากในการนำมาประยุกย์ใช้เป็นวัสดุที่ใช้ในการรักษา

คอมเฟร์ เป็นสมุนไพรที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากในคอมเฟร์มีสารสกัดที่มีชื่อว่า อาลันโตนินอยู่ อัลลาโตนินจะช่วยกระตุ้นให้เซลล์ผิวมีการเจริญเติบโตและแข็งแรง ช่วยลดอาการอักเสบและต้านอาการระคายเคืองได้ดี ปัจจุบันจึงมีการใช้สารตัวนี้นำไปทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์และยามากมาย

ในปัจจุบันมีการทำแผ่นปิดสิวจากวัสดุมากมาย แต่ที่ปิดสิวที่ทำจากไคโตซานนั้นมีความสามารถในการสมานแผลที่น่าสนใจ เพราะไคโตซานสามารถต้านการเจริญของแบคทีเรียได้ ทำให้ที่ปิดแผลที่ทำจากไคโตซานเป็นที่นิยม แต่เนื่องด้วยไคโตซานสามารถละลายได้ในกรดอ่อน จึงทำให้ไม่สามารถใช้ปิดแผลได้ในระยะยาว ในทางกลับกันเยื่อหุ้มเปลือกไข่สามารถทนต่อกรดอ่อนได้ ทำให้เมื่อนำไคโตซานและเยื่อหุ้มเปลือกไข่มาทำเป็นที่ปิดแผล และเนื่องด้วยสารสกัดจากดแกคอมเฟร์มีคุณสมบัติที่ลดอาการอักเสบทางเราจึงตัดสินใจนำแผ่นปิดแผลจากเยื่อหุ้มไข่ไก่และไคโตซานมาผสมกับอาลันโตนินมาประยุกย์ให้เป็นแผ่นแปะสิว