การประเมินไฟโตลิทของข้าว และความสัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายซิลิคอนด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา ยิ้มช้อย, วรนิษฐา ดวงดี, ดารินทรา วิจิตต์พันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไฟโตลิท (Phytolith) เป็นโครงสร้างผลึกซิลิกาอสัณฐาน (SiO2) ที่พบมากในราก ลำต้น ใบ และฟางข้าว จัดเป็น Non-labile carbon ที่มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนระยะยาวในนาข้าว ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณไฟโตลิทที่สะสมในเนื้อเยื่อใบและรากข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ด้วยเทคนิค Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) ซึ่งมีข้อมูลนำเข้าจากโครงการวิจัยก่อนหน้าที่ศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของข้าวสองพันธุ์ ที่มีความสามารถในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงและต่ำแตกต่างกัน ได้แก่ กข43 และไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้อมูลเชิงโอมิกส์ นำมาคัดเลือกยีนที่เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายไฟโตลิท ได้จำนวน 4 ยีน ได้แก่ OsLsi1, OsLsi2, OsLsi3 และ OsLsi6 และทำการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของยีนในใบและรากข้าว กข43 เทียบกับ ไรซ์เบอร์รี่ ด้วยเทคนิค Real-time PCR ผลการทดลองพบว่า ไฟโตลิทสะสมในเนื้อเยื่อใบและกาบใบมากกว่ารากข้าวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p