การพัฒนา shade ball จากการเพิ่มวัสดุที่มีประสิทธิภาพลดความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ นวมนิ่ม, เมธิชัย ชูจบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัส สิทธิโชคธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพิ่มจำนวนของประชากรและความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งได้กลายเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ทรัพยากรน้ำมีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี นอกจากนั้นแล้วจากการสังเกตพบว่าการระเหยของน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเนื่องจากความร้อนของสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการสูญเสียน้ำที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้การป้องกันการระเหยของน้ำในแหล่งกักเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของทรัพยากรน้ำได้อีกทางหนึ่ง ในโครงงานนี้ได้วางแผนในการศึกษาและปรับปรุง วัสดุที่ช่วยป้องกันการระเหยของน้ำ โดยใช้ shade balls โดยการศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการลดการระเหยของน้ำจาก shade ball โดยการใช้เส้นใยชนิดต่างๆ ได้แก่ เส้นใยผ้าลินิน เส้นใยมะพร้าว และเส้นใยแก้ว ผสมกับcarbon black แทนน้ำภายในโครงสร้าง shade ball เพื่อช่วยในการดูดซับแสง เพราะสีดำสามารถดูดซับแสงได้ดี ใส่ในบอลใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง7เซนติเมตรและ10เซนติเมตร ทำการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ โดยควบคุมแสง อุณหภูมิ และขนาดของอ่างเก็บน้ำที่ศึกษา และบันทึกผลโดยการวัดปริมาณน้ำก่อนทำการทดลองและหลังการทดลอง รวมทั้งคำนวนหาความจุความร้อนจำเพาะของshade ballแต่ละชนิดเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ