สมการทำนายมูลค่าเเละปริมาณการส่งออกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยกฤช อนุรักษ์ตานนท์, พลอธิป กาหยี, พีรพัทร ลิลาพันธิสิทธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมอนันต์ เจือกโว้น, ทัศนีย์ บุญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสมการทำนายมูลค่าและปริมาณการส่งออกทุเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมการประมาณค่ามูลค่าการส่งออกทุเรียน และปริมาณการส่งออกทุเรียน โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ(Multiple regression analysis) เพื่อที่จะใช้อธิบายมูลค่าการส่งออกทุเรียนและปริมาณการส่งออกทุเรียน ผู้จัดทำได้ศึกษาปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการทำนายมูลค่าและปริมาณการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2564 ซึ่งได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อหยวน ผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคการเกษตรกรรมของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคการเกษตรกรรมของประเทศไทย และราคาต่อกิโลกรัมของทุเรียน สามารถสร้างตัวแทนทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบสมการที่ใช้แทนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการส่งออกทุเรียนกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อหยวน ผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคการเกษตรของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคการเกษตรของประเทศไทยและราคาต่อกิโลกรัมของทุเรียน โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ทำให้ได้สมการที่ใช้ประมาณปริมาณการส่งออกทุเรียน โดยการใช้งานสมการจะกำหนดให้ y_1 แทนปริมาณการส่งออกทุเรียน y_2 แทนมูลค่าการส่งออกทุเรียน x_1 แทนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา x_2 แทนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อหยวน x_3 แทนผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคการเกษตรของประเทศไทย x_4 แทนผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคการเกษตรของประเทศไทย และ x_5 แทนราคาต่อกิโลกรัมของทุเรียน แต่เนื่องจากมูลค่าการส่งออกทุเรียนไม่เข้าเงื่อนไขของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) จึงไม่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างสมการโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ได้ และได้สมการประมาณปริมาณการส่งออกทุเรียนดังนี้

y_1=-0.017x_1+0.101x_2-3.993×〖10〗^(-5) x_3+0.001x_4+0.006x_5