สมการประมาณค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสูงโดยวิธีกำลังสองน้อยสุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคิน ศิลปานิสงฆ์, ศัสยมน ชัยทอง, ภัสรา จันมัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงกลด พรศิริวงศ์, ทัศนีย์ บุญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสมการประมาณค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมการประมาณค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยในแต่ละเดือน โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสามารถนำค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดมาช่วยในการวางแผนการสร้างอุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาด้านความต้องการไฟฟ้าได้