พลาสเตอร์ปิดแผลชนิดน้ําจากสารสกัดฟีโนลิกในเปลือกกล้วยหอมทองดิบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินทร์ ตันติศรียานุรักษ์, ณัฐกาญจน์ เชื้องาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อของพลาสเตอร์ปิดแผลชนิดน้ำที่ใช้ ethyl cellulose เเละhydroxypropyl methylcelluloseในการก่อฟิล์มเเละมีส่วนผสมของสารสกัดฟีโนลิกจากเปลือกกล้วยที่มีความเข้มข้นน้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S.aureusได้