หลอมรวมเลขคณิต พิชิตปีศาจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีภัทร บุญสว่าง, กษิดิศ สิทธิ, ศัสตราวุฒิ ปรือทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การคิดคำนวณ เป็นสิ่งที่ต้องใช้ทักษะกระบวนการคิดที่แม่นยำ หากผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลให้การคำนวณนั้นผิดทั้งหมด อีกทั้งยังต้องมีความรวดเร็วและความรอบคอบที่ได้มาจากประสบการณ์การคิดคำนวณบ่อยๆ การคิดคำนวณมีประโยชน์ในการหาผลลัพธ์ของเลขและการแก้สมการซึ่งเกี่ยวข้องกันเกือบทุกรายวิชา

ในยุคสมัยปัจจุบัน คอมพิวเตอร์รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้พัฒนาจนมีประสิทธิภาพและแพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ซึ่งเกมเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากการเล่นเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด ทำให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน ทำให้เกิดความสุขต่อผู้เล่น

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มของกระผมได้จัดทำโครงงาน พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์โดยผสมผสานกับการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถเล่นได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Adobe Flash CS3 Professional และ Adobe Photoshop ในการตกแต่งภาพและฉากประกอบ รวมทั้งใช้โปรแกรม FL Studio ในการสร้างเพลงประกอบ และโปรแกรม Action! ในการบันทึกวิดิโอเพื่อนำมาประกอบการสร้าง