การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งและระยะเวลาโดยแอปพลิเคชัน Join drive

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติกา อรุณโรจน์, นวรัตน์ ชาวนา, นวพรพรม จรรยาสุทธิวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Development) เรื่อง การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งและระยะเวลาโดยแอปพลิเคชัน Join drive มีวัตถุประสงค์ 2 ประการด้วยกัน คือ 1) เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน Join drive ที่ช่วยระบุตำแหน่งและคำนวณระยะเวลาโดยประมาณในการเดินทางรับ-ส่งนักเรียน 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน Join drive ที่สร้างขึ้น โดยมุ่งศึกษาถึง 3 ประเด็นหลักด้วยกันคือ 1) ด้านการเข้าถึงแอปพลิเคชัน 2) ด้านการระบุตำแหน่ง 3) ด้านการระบุระยะเวลา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และผู้สนใจทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น 45 คน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้คณะผู้จัดทำได้เลือกวิธีเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ ที่หน้าการติดตั้งแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม App Store หรือ Play Store เพื่อเก็บข้อมูลการทำงานของแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งาน