การศึกษาการจับตัวก้อนยางด้วยน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรดเปรียบเทียบกับกรดฟอร์มิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรวา ปลอดประโคน, พัชรพร ชาญประไพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนี อินทหอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นำกรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้นสูงมาใช้ในการจับตัวยาง หากมีการเทน้ำกรดบริเวณรอบต้นยาง ก็จะทำให้ต้นยางอาจตายได้ อีกทั้งกรดที่ใช้อาจจะก่อให้เกิดการคัน การแพ้ที่ผิวหนังที่สัมผัสกับกรดและสิ่งแวดล้อม โดยได้นำเปลือกสับปะรดที่เป็นขยะจากครัวเรือนมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งได้ศึกษาหาความเข้มข้นของน้ำหมักสับปะรดที่เหมาะสมในการจับตัวก้อนยางด้วยน้ำหมักชีวภาพโดยเปรียบเทียบกับกรดฟอร์มิก