เครื่องแปลงพลังงานน้ำชาร์ตไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรณิชา ผังลักษณ์, นลิน จันทรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์, เฉลิมพล ศรีโยธิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มีสิ่งสำคัญมากมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ประกอบไปด้วยปัจจัยทั้ง 4 ซึ่งมีน้ำเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในด้านการคมนาคม อุปโภค อุตสาหกรรม ระบบนิเวศ เป็นแบบปัจจัยซับซ้อน การใช้ในทางอ้อม ต้องผ่านเครื่องจักรหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานจำเป็นมากในปัจจุบัน เนื่องจากประชากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการนำทรัพยากรมาหมุนเวียนให้เกิดความสมดุล

ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นถึงประโยชน์จากการใช้น้ำของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน เป็นแนวคิดการค้นหาความเป็นไปได้ที่จะนำพลังงานที่อยู่ภายในบ้าน และค้นหาและสร้างอุปกรณ์เพื่อนำมาประกอบการนำพลังงานดังกล่าว มาใช้ในชีวิตประจำวันให้ใกล้เคียงกับการดำรงชีวิตให้ได้มากที่สุด