ผลของสารสกัดจากว่านหางจรเข้ร่วมกับกากรังชันโรงต่อการงอกของหลอดละอองเรณูและการติดผลของแตงเมลอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชยา หมายมั่น, พรรณิษา บุญเป็ง, สัตตกมล ม่วงคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร, สุธิพงษ์ ใจแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การติดผลที่ค่อนข้างต่ำเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรผู้แตงเมลอน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากว่านหางจระเข้ร่วมกับกากรังชันโรงต่อการงอกของหลอดละอองเรณูและการติดผลของแตงเมลอน โดยแบ่งเป็น 2 การทดลองดังนี้การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของสารสกัดจากว่านหางจระเข้ร่วมกับกากรังชันโรงต่อการงอกของละอองเรณู โดยสกัดสารจากว่านหางจระเข้และกากรังชันโรง อัตราส่วน 1 : 1 นำสารสกัดที่ได้ไปทดสอบการงอกกับละอองเรณูแตงเมลอนโดยใช้สารสกัด 0.3, 0.6, 0.9 และ 1.2% เปรียบเทียบกับสารละลายกากน้ำตาลและน้ำกลั่น พบว่าสารสกัด 0.9% ทำให้ละอองเรณูงอกได้เร็วที่สุด และมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าสารละลายกากน้ำตาล และน้ำกลั่น การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของการใช้สารสกัดจากว่านหางจระเข้ ร่วมกับกากรังชันโรงต่อการติดผลของแตงเมลอน โดยสุ่มฉีดพ่นสารสกัด0.9% บนดอกตัวเมียที่มีการป้ายละอองเรณูเรียบร้อยแล้ว หลังจากฉีดพ่นครบ 5 วัน นับจำนวนดอกที่ที่ติดผลต่อช่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมและชุดที่ใช้สารฮอร์โมนในทางการค้า ผลการทดลองพบว่าการฉีดพ่นสารสกัดทำให้แตงเมลอนผลเพิ่มขึ้นถึง 48.2% และสูงกว่าการใช้ฮอร์โมนถึง 12.5% นอกจากนี้ผลแตงที่ได้ยังมีน้ำหนักผลมากกว่าชุดควบคุมถึง 8.6% โครงงานนี้จะเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตแตงเมลอนโดยใช้พืชในท้องถิ่นและช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง