โมเดลมุมห่างและเฟสของดาวศุกร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิดาภา วิเศษขลา, ปริยากร ทิพย์รักษา, นันธิชา เสนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล แสงทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดาวศุกร์กับโลกนั้นเปรียบเสมือนฝาแฝด เพราะมีขนาด มวล ความหนาแน่น องค์ประกอบและแรงโน้มถ่วงที่ใกล้เคียงกัน ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ปรากฏสว่างที่สุดบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนโดยเห็นเป็นเสี้ยวเช่นเดียวกับดวงจันทร์ สามารถสังเกตผ่านกล้องโทรทรรศน์ได้ มุมห่างของดาวศุกร์ส่งผลต่อการสังเกตเห็นเสี้ยวหรือเฟสของดาวศุกร์และเมื่อมุมห่างของดาวศุกร์มีขนาดเท่ากับ 0 องศา จะเกิดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่ทำให้เราสามารถคำนวณหาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ได้ ทีมพัฒนาได้เล็งเห็นความสำคัญจึงพัฒนาโมเดลมุมห่างและเฟสของดาวศุกร์ซึ่งเป็นโมเดลกระดาษ ซึ่งมาจากการคำนวณมุมห่างของดาวศุกร์ที่สัมพันธ์กับคาบ และตำแหน่งในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกและดาวศุกร์ ศึกษาและรวบรวมลักษณะของเฟสของดาวศุกร์ และกำหนดลงบนกระดาษ ซึ่งโมเดลนี้สามารถประดิษฐ์ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และพกพาสะดวก ผู้สนใจจะได้เรียนรู้และเข้าใจปรากฏการณ์ผ่านโมเดลนี้