ระบบหมุนตามแสงสำหรับโซลาร์เซลล์แบบ master-slave สำหรับการใช้ลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทิมา ประวิทย์สิทธิกุล, อนันดา ใจสุข, จิรสุตา นาโสก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบหมุนตามแสงสำหรับโซลาร์เซลล์แบบ master-slave สำหรับการใช้ลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบหมุนตามแสงอาทิตย์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการหมุนตามแสงอาทิตย์แบบ Master-Slave แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็น Master มีระบบตรวจจับแสง ใช้ LDR ส่งข้อมูลแสงไปที่ไมโครคอนโทรเลอร์ มีเซนเซอร์น้ำฝน ความชื้น

(Rain / Water Detection Sensor Module) เพื่อล็อคแผงโซลาร์เซลล์เมื่อเวลาฝนตก มีการหมันจำนวน 2 แกน ซึ่งเป็นแม่แบบในการหมุนตามแสงให้กับ Slave หมุนตาม ส่วนที่สอง Slave มีเพียงมอเตอร์ควบคุมการหมุนจำนวน 2 ตัว ควบคุมการหมุนจำนวน 2 แกนและระบบล็อคเท่านั้นไม่มีเซนเซอร์ ในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้ Master เพียง 1 ตัวเท่านั้น ทำให้ดูแลระบบง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา สามารถนำระบบนี้ไปใช้ในชุมชนที่อยู่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการซื้อแผงโซลาร์เซลล์